nl en fr

Voorwaarden voor de groothandel van Hippehond.nl:

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de groothandel van Hippehond zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Hippehond worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hippehond worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Hippehond ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2.
Aanbiedingen/overeenkomsten Alle aanbiedingen van de groothandel van Hippehond zijn vrijblijvend en Hippehond behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de groothandel van Hippehond. Hippehond is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hippehond dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3.
Prijzen en betalingen De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen. Per merk staat erbij vermeld of de verzendkosten hierbij in begrepen zijn. Hippehond heeft verschillende merken en voor ieder merk bestaat voor iedere order een minimumorderbedrag. De pakketten worden verzonden met DPD of GLS tenzij anders vermeld. Wij stellen u vantevoren op de hoogte van de eventuele bijkomende kosten. Betalingen dienen vooraf te geschieden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn ontvangen is, volgt er een herinnering. Indien hier niet tijdig op gereageerd wordt, wordt de betaling overgedragen aan de inkasso unie. Hippehond behoudt de producten pas te leveren na betaling tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. De afnemer dient zich aan de adviesverkoopprijzen te houden. Hierbij kunnen miniscule wijzigingen aangebracht worden in het kader van het afronden van bedragen. Afnemers mogen producten verkopen middels hun winkel en of webwinkel. Producten dienen niet verkocht te worden op marktplaatsen zoals bijvoorbeeld E-bay. Indien een afnemer zich niet aan een van deze bepalingen houdt, behoudt Hippehond zich het recht om deze afnemer verdere diensten te weigeren en / of deze aansprakelijk te houden voor evt. schade die dit berrokkent op andere afnemers. Producten die uit het assortiment gaan mogen afeprijsd worden. OVerige aanbiedingen dienen in overleg te gaan met de groothandel van Hippehond.

Artikel 4.
Levering Indien een overmachttoestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel Hippehond als de koper de mogelijkheid om het onderdeel betreffende de overmachtstoestand van de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar rondom dit deel van de bestelling en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De door Hippehond opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Hippehond is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Hippehond gedragen. Annuleringen: indien de afnemer na het aangaan van de overeenkomst deze overeenkomst ongedaan wenst te maken, is deze verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten omtrent de order door Hippehond. Denk hierbij aan het invoeren, het retourneren naar het land van herkomst en de douanekosten. Deze kosten worden op de afnemer verhaald alsmede mogelijke andere kosten die het verwerken van de order met zich mee hebben gebracht.

Artikel 5.
Eigendomsvoorbehoud Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Hippehond verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6.
Intellectuele en industriële eigendomsrechten U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hippehond geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7.
Aansprakelijkheid bij gebreken U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Hippehond daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@hippehond.nl

Artikel 8.
Bestellingen/communicatie Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Hippehond, dan wel tussen Hippehond en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Hippehond, is Hippehond niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Hippehond.

Artikel 9.
Persoonsgegevens Hippehond houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Hippehond respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Hippehond.

Artikel 10.
Overmacht Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hippehond ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hippehond gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hippehond kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11.
Indien u aan Hippehond schriftelijk opgave doet van een adres, is Hippehond gerechtigd aan dat adres alle
bestellingen te verzenden, tenzij u Hippehond schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Hippehond gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Hippehond deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hippehond in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hippehond vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Hippehond is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Daar wij producten uit de hele wereld importeren kunnen kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.